Η βαρηκοΐα

Ως βαρηκοΐα, ορίζεται η μείωση της ακουστικής ικανότητας. Ο βαθμός της βαρηκοΐας εκφράζεται με τον αριθμό dB.

  • Φυσιολογική ακοή: 0-20 dB
  • Ελαφρά βαρηκοΐα: 20 – 40 dB
  • Μέτρια βαρηκοΐα: 40 - 60 dB
  • Μεγάλη βαρηκοΐα: 60 - 90 dB
  • Κώφωση: άνω των 90 dB

Ένα άτομο θεωρείται βαρήκοο, όταν δυσκολεύεται να κατανοήσει την ακοή μόνο με την ομιλία και έχει βαθμό απώλειας 35-69 dB.