Συμβεβλημένοι με ΕΟΠΠΥ

O Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το τελευταίο χρονικό διάστημα τροποποίησε τη διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων, σχετικά με την παροχή ακουστικών βαρηκοΐας.

Με βάση τη νέα διαδικασία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλλει ΜΟΝΟ τη συμμετοχή του για την απόκτηση ακουστικού/ών βαρηκοΐας.

 Όλα τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιδοτούν σταθερά 450€ για ένα ακουστικό.

Η επιδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ισχύει κάθε 4 χρόνια. Σε περιπτώσεις απώλειας άμφο άνω των 80 dB, o Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποζημιώνει 2 ακουστικά βαρηκοΐας.

Βλ. ΦΕΚ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β΄ 4898/01.11.2018