Η εταιρεία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΚΟΗΣ ΕΕ η οποία δραστηριοποιείται στην «εμπορία ακουστικών βαρηκοϊας και αναλωσίμων καθώς και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση» θεωρεί την Ποιότητα ως κύριο παράγοντα για την εξασφάλιση, διατήρηση και ικανοποίηση των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015.

Με την παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΚΟΗΣ ΕΕ δεσμεύεται για τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

  • Να παρέχει έγκαιρα στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις δηλωμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.
  • Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα, που διέπουν την δραστηριότητα της.
  • Να διασφαλίζει και να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους και μέσα για την απρόσκοπη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
  • Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
  • Να σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Να βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.

Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την ανασκόπησή του, την διόρθωση και συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και της απαιτήσεις της ΔΥ 8δ / Γ.Π. οικ / 1348.

Η πολιτική ποιότητας εξετάζεται και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι κοινοποιήσημη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.