Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία «ACOUSTIC CARE» με έδρα την Αθήνα, Ομήρου 41 - 43, ΤΚ 17121, Νέα Σμύρνη, εφεξής καλούμενη ACOUSTIC CARE.

Η ACOUSTIC CARE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου, είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε πελάτης μας, είτε υπάλληλος εταιρειών - πελατών μας ή εκπρόσωπος εταιρείας–πελάτη μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την ACOUSTIC CARE.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε και πώς τα τηρούμε

Η ACOUSTIC CARE είναι εταιρεία με αντικείμενο την εμπορία και επισκευή ακουστικών βαρηκοΐας και αναλωσίμων. Για να μπορεί να εκτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα - πελατών της ή μη- που οι ίδιοι με προσωπική πρωτοβουλία διέθεσαν στη διάθεση της εταιρείας

1) Σε περίπτωση που είστε πελάτης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως το μέτρο που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και με σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Συγκεκριμένα, η ACOUSTIC

CARE μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση / Ταχυδρομικός Κώδικας
 • Τηλέφωνα του ιδίου ή των οικείων προσώπων
 • Ημερομηνία γέννησης
 • E-mail του ιδίου ή οικείων προσώπων
 • Α.Μ.Κ.Α. Ασφαλισμένου
 • Μέτρηση ακοής
 • Βασικό Ιατρικό Ιστορικό - πιθανή σχετική επέμβαση, ύπαρξη πίεσης ή διαβήτη.
 • Το ΑΦΜ
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού/κάρτας

Σημείωση: Επιπλέον δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά περίσταση είναι τα εξής:

 • το Α.Μ.Κ.Α. ΩΡΛ θεράποντος ιατρού και το Α.Μ.Κ.Α. του ελεγκτή γιατρού, σε περίπτωση χρήσης επιδότησης ΕΟΠΥΥ
 • I - BAN, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων είτε λόγω ΕΟΠΥΥ, είτε λόγω ακύρωσης της παραγγελίας
 • Το ΑΦΜ, σε περίπτωση που ο πελάτης αγοράσει μέσω της εταιρείας του, καθώς και τα στοιχεία αυτής (χωρίς τη χρήση ταμείου).

2) Σε περίπτωση που είστε νόμιμος εκπρόσωπος ή εργαζόμενος σε συνεργαζόμενη εταιρεία με την ACOUSTIC CARE, πελάτης /προμηθευτής: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας.

Συγκεκριμένα, η ACOUSTIC CARE μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση email). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, παρέχονται στην ACOUSTIC CARE είτε απευθείας από εσάς ή από τις ακόλουθες πηγές: α) δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες από επίσημες αρχές (π.χ. ΦΕΚ, ΓΕΜΗ), β) εταιρικούς πελάτες μας και/ή τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους (π.χ. ο εργοδότης σας) και γ) βάσεις δεδομένων που δημοσιοποιούνται από τρίτους.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα σας φυλάσσονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας εντός της Εταιρείας. Ειδικότερα αποθηκεύονται εγχάρτως σε φυσικό αρχείο, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο αρχείο έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι, η διοίκηση της Εταιρείας και τρίτοι σύμβουλοι. Στα επιμέρους τμήματα της Εταιρείας, έχουν πρόσβαση τα παραπάνω πρόσωπα μόνο σε προσωπικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Στην ACOUSTIC CARE, δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης μας με εσάς, ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα:

 1. Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση κατόπιν παραγγελίας σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Δηλαδή για να: α) αξιολογήσουμε ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις, β) σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γ) διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), δ) εκδίδουμε λογαριασμούς, τιμολόγια και διαχειριζόμαστε επιστροφές
 2. Για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: α) ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, β) να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με τους πελάτες μας, γ) να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, δ) για να προσαρμόσουμε τυχόν προσφορά μας προς εσάς μέσω διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν σε εσάς.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλη περίοδο, όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων .
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Eάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Κανονισμών, δικαιούστε επίσης να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μεταβολές στην παρούσα επισήμανση απορρήτου

Στο πλαίσιο των συνεχόμενων αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας.

Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..